Betalingsformaliteiten

De rekening is steeds verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon in wiens voordeel de prestatie geleverd wordt en is betaalbaar door storting of overschrijving via BE10.0015.9906.4804 met vermelding van het factuurnummer en datum van vervoer. Er wordt steeds de mogelijkheid geboden om een factuur in delen te betalen, mits goedkeuring van een afbetalingsplan dat schriftelijk dient aangevraagd te worden.

Om geldig te zijn moeten klachten ons, per aangetekend schrijven, toekomen binnen de zeven dagen nà aanbieding van deze rekening. De klachten rechtvaardigen echter geenszins het niet-betalen ervan. In geval van niet-betaling op de vervaldatum wordt het verschuldigd bedrag vermeerderd met 25 % met een minimum van 30,00 €.

Bovendien wordt het dossier – zonder verdere ingebrekestelling - overgemaakt aan een gespecialiseerde derde die beschikt over een machtiging bedoeld in artikel 1,§3.  Deze derde wordt gemandateerd voor de inning van het verschuldigd bedrag, vermeerderd met aanmanings- en inningskosten.

Onverminderd de geldigheid van artikel 2244 BW erkennen alle partijen dat de verjaring wordt gestuit middels een ingebrekestelling van de schuldenaar met een aangetekende brief. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Gebruikskosten zijn forfaitaire kosten en omvatten het gebruik van de brancard en/of draagstoel inclusief linnenwas.

Het beschikbaar stellen van een rolstoel, totale ontsmetting van de sanitaire cel, zuurstof- en/of infuustherapie, monitor, het gebruik van spuitpompen en beademingsmateriaal, het inzetten van extra en/of gespecialiseerd personeel is NIET inbegrepen in de ritprijs.

Alvorens deze factuur aan te bieden bij uw ziekenfonds en/of verzekering dient deze aan onze diensten te worden betaald.