Veel gestelde vragen

Levensgevaar ? Bel 112

Iedereen die getuige is van een ongeval of acuut onwel worden (bijvoorbeeld een hartaanval) en vermoedt dat er gevaar voor het leven van het slachtoffer dreigt, mag een ambulance alarmeren. Als U het noodnummer 112 belt, kunt U erop rekenen dat U snel de gewenste hulp krijgt. Naast het oproepen van één of meerdere ziekenwagens kunnen de aangestelden van het Hulpcentrum 112 eveneens de Brandweer, een MUG-team of Politie uitsturen.

Welke hulp biedt het ambulancepersoneel ?

Het personeel op de ambulance bestaat uit minstens 2 ambulanciers en/of verpleegkundigen “Dringende Medische Hulpverlening”. Hun voornaamste taak is het stabiliseren van de toestand van het slachtoffer door het verlenen van medische hulp. Waar mogelijk zorgen zij ervoor dat vitale menselijke functies direct worden verbeterd. Onmiddellijke behandeling ter plaatse is noodzakelijk ter voorkoming of beperking van tijdelijke of blijvende invaliditeit. Bij levensbedreigende situaties kan er steeds beroep worden gedaan op een M.U.G. (Mobiele Urgentie Groep) d.i. een voertuig met aan boord een scala aan apparatuur en medicatie, vertrekkend vanuit een ziekenhuis, bemand door een verpleegkundige en een dokter.

Welke opleiding volgt het personeel?

Als erkende “Dienst 112” zijn onze medewerkers verplicht om jaarlijks minimum 24 uur bij te scholen via Medisch Oost-Vlaanderen (vzw Medov). Dit provinciaal opleidings- en vervolmakingscentrum zorgt voor een permanente vorming waarbij de lessen gegeven worden door artsen en M.U.G.-verpleegkundigen. Dit omvat zowel een theoretisch als praktisch gedeelte.

Welke verkeersregels gelden ?

Ambulances dienen zich “gewoon” te houden aan de verkeersregels. Wanneer ambulances gebruik maken van optische én geluidssignalen, dan dienen de overige weggebruikers vrije doorgang te verlenen. Maar ook in dat geval mag de ambulance GEEN voorrang némen ! Wanneer gebruik wordt gemaakt van de zwaailichten en sirene mogen de ambulances het rood licht voorbijrijden, nà te hebben gestopt en op voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de andere weggebruikers oplevert. Als U een ambulance ziet of hoort naderen, maak dan meteen op duidelijke wijze de doorgang vrij.

Waarom wacht de ambulance met vervoer ?

In de acute hulpverlening wordt het eerste uur na het ongeval of na het optreden van een acute ernstige medische situatie het “gouden uur” genoemd. In dat uur loopt de patiënt het meeste risico op ernstige gezondheidsschade of zelfs overlijden. Anderzijds is de kans op succesvolle behandeling in het “gouden uur” het grootst. Hoe eerder bijvoorbeeld een hartpatiënt bepaalde medicijnen krijgt toegediend, hoe kleiner de kans op blijvende schade van het hart. Hoe beter een moeilijk ademende patiënt van zuurstof wordt voorzien, hoe kleiner de kans op hersenbeschadiging. Ook bij het bevrijden van ongevalsslachtoffers wordt in samenwerking met de brandweer en het M.U.G.-team, de patiënt eerst behandeld en daarna voorzichtig bevrijd. Dat kost meer tijd maar kan de kans op verergering van het letsel soms verkleinen.

Waarom rijden ambulances soms zo langzaam ?

Meestal is het beter voor de toestand van de patiënt, ook bij een spoedgeval, als er erg voorzichtig gereden wordt. “Glijdend vervoer” zoals dat genoemd wordt, is beter voor de patiënt omdat schudden en schokken de gezondheid niet bevordert. Ook kan bij glijdend vervoer tijdens de rit meer aandacht worden gegeven aan de patiënt.

Wie betaalt de rekening van de ambulancerit ?

Sommige mensen aarzelen om een ambulance te alarmeren omdat ze bang zijn dat zij de rekening voor de ambulance moeten betalen. Die vrees is echter ongegrond : de factuur voor het vervoer per ambulance komt steeds terecht bij de vervoerde patiënt, het ziekenfonds of de verzekeringsmaatschappij.

Bent u niet tevreden? Hebt u klachten? Lees hier verder

Klachten melden over VITA – AmbulanceZorg Vlaamse Ardennen.
Onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Dan is het belangrijk om uw klacht of opmerking aan ons door te geven. Indien nodig wordt onze werkwijze aangepast en de kwaliteit verbeterd.

Wat kunt u doen?
Het beste is om uw klacht eerst te bespreken met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Meestal is dat degene waarmee u contact heeft gehad voor een vraag, advies of onderzoek. Bent u niet tevreden over het resultaat of wilt u liever niet met de betreffende medewerker praten, dan kunt u een klacht indienen. Wanneer ook dit geen bevredigend resultaat oplevert of wanneer u ook dit gesprek niet wenst, kunt u een schriftelijke klacht voorleggen aan de federaal ombudsman.

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten!
Wilt u reageren naar aanleiding van een zorgverlening? Laat het ons weten!

Bij het bieden van ambulancezorg gaat het er soms hectisch aan toe. Dat is ook niet zo vreemd, omdat elke seconde bij een noodsituatie kan tellen. Het kan net het verschil maken tussen leven en dood. De ambulancechauffeurs en verpleegkundigen zijn getraind om zorgvuldig te handelen en de patiënt gerust te stellen. Toch kan het voorkomen dat u als patiënt of als direct familielid deze hulpverlening als minder prettig heeft ervaren. Wellicht wilt u zelfs een klacht indienen. Dat kan. Hieronder staat hoe u dit kunt doen. Een klacht kan betrekking hebben op verschillende facetten. Wellicht vindt u dat  de ambulance er niet op tijd was, of dat u onheus bejegend bent door het ambulancepersoneel of de centralist. Het kan ook zijn dat u van mening bent dat de verpleegkundige en/of ambulanciers fouten heeft gemaakt tijdens het bieden van hulp.

Wij vinden het belangrijk dat u niet met uw klacht blijft zitten. Deel hem met ons, dan kunnen wij onderzoeken of er daadwerkelijk iets is gebeurd wat niet past bij onze dienstverlening. Natuurlijk ombij u het vervelende gevoel weg te nemen, maar ook om er voor te zorgen dat dergelijke situaties in de toekomst niet meer zullen voorkomen.
Ook als u suggesties heeft om onze ambulancezorg verder te verbeteren, verzoeken wij u deze kenbaar te maken. Omdat zorg in onze ogen altijd beter kan!

Wie kan een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als uzelf iets heeft meegemaakt waarover u ontevreden bent. Het is ook mogelijk dat u namens een ander contact met ons opneemt. Het moet dan wel gaan om een persoon aan wie daadwerkelijk hulp is verleend.

 

Stap 1.

U zet uw klacht, reactie of verbetersuggestie op papier en stuurt deze naar onderstaand adres of mail
VITA – AmbulanceZorg Vlaamse Ardennen
T.a.v. de bestuurder
Geraardsbergsestraat 7
9660 BRAKEL
055 42 88 88 of 09 360 45 45
info@vita.be

 

Stap 2.

U ontvangt van de betreffende organisatie binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging.
Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de organisatie binnen vier, doch uiterlijk zes weken een oordeel geeft en dat de klacht kan worden afgehandeld.

 

Stap 3.

In het uiterste geval kan het voorkomen dat de organisatie uw klacht niet naar uw tevredenheid heeft opgepakt en afgehandeld. Dan is het van belang dat u deze klacht vervolgens neerlegt bij een externe klachtencommissie. U kunt uw brief sturen naar de federaal Ombudsman, Leuvenseweg 48/6 te 1000
Brussel of via mail : contact@federaalombudsman.be. Mocht u vragen hebben, bel gerust 080099962 (van 09u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00).

Het Agentschap Zorg & Gezondheid, gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 35/0033 is eveneens een aanspreekpunt en bereikbaar via 025533500 of via www.zorg-en-gezondheid.be.